Jesteśmy członkiem Rady Przedsiębiorców

Business Club Szczecin został członkiem RADY PRZEDSIĘBIORCÓW przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Miło nam poinformować, że dołączyliśmy do grona członków RADY PRZEDSIĘBIORCÓW. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do aktywnej współpracy, zgłaszania pomysłów czy problemów.

 

 

 

 

Adres:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

ul. Wilcza 46 | 00-679 Warszawa

www.rzecznikmsp.gov.pl

 

 

 

 

Członkostwo w Radzie to również aktywne uczestnictwo z Zespołach Roboczych, których tematykę przedstawiamy poniżej:

 

Zespoły Robocze Rady Przedsiębiorców

Załączamy jeszcze listopadową debatę z Rzecznikiem, która odbyła się podczas 12. Baltic Business Forum „online” współorganizowaną z BCS .

Debata podczas 12.Baltic Business Forum - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz

Zadania Rzecznika MŚP to przede wszystkim:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;
 • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
 • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Możliwości kompetencyjne Rzecznika MŚP:

Rzecznik ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Kompetencje Rzecznika o charakterze interwencyjnym umożliwiają Rzecznikowi:

 • żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;
 • wsparcie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
 • występowania do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
 • w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy, możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.

Jak działa Rzecznik?

Rzecznik podejmuje działania z urzędu lub na wniosek.

Po zapoznaniu się z wnioskiem:

 • wskazuje wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania;
 • przekazuje sprawę do odpowiedniego organu;
 • odmawia podjęcia czynności, o czym, uzasadniając swoje stanowisko, zawiadamia wnioskodawcę.

Rzecznik zajmuje się:

 • opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Polski;
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców;
 • współdziałaniem ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;
 • inicjowaniem i organizowaniem działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Polski, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.
4 stycznia 20210