WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW BCS
Dodano:

03.06.2024

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,


Kapituła Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego "Business Club Szczecin" z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie Statutu, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się 17 czerwca 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 18.00 w siedzibie BCS tj. ul. Stefana Batorego 4, Szczecin.


W załączeniu przesyłam proponowany porządek obrad WZC oraz sprawozdania:

a) Kapituły z działalności za rok 2023

b) Bilans i RZiS Stowarzyszenia za rok 2023


Link:  materiały na WZC 2023  


Jednocześnie Kapituła zawiadamia, że jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej ½ ogólnej liczby Członków, drugi termin Zgromadzenia może zostać wyznaczony na ten sam dzień, w tym samym miejscu, po upływie nie mniej niż 15 minut, po pierwszym terminie.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad przez prezydenta Kapituły BCS,

2.    Wybór przewodniczącego obrad,

3.    Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.    Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad,

5.    Przedstawienie przez Prezydenta sprawozdania Kapituły z działalności w roku 2023 /  2024. 

6.    Przedłożenie bilansu Stowarzyszenia. Przedłożenie rachunku zysków i strat

7.    Przedłożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 

8.    Przedłożenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.

9.    Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami,

10.    Głosowanie nad uchwałami w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium statutowym władzom Stowarzyszenia, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków za okres sprawozdawczy,

11.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

12.    Dyskusja nad programem działania na lata 2024-2026, 

13.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie zgłoszonych projektów uchwał,

14.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków, 

15.    Wolne wnioski,

16.    Zamknięcie obrad.


Liczymy na Państwa obecność,


Z poważaniem,


Bogumił Rogowski

Prezydent Kapituły BCS