Do 80% dofinansowania na podniesienie kwalifikacji
Dodano:

01.04.2021

Dla kogo

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie ww. województwa.

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla:

 • 4 200 osób pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek)
 • W tym 1 050 osób w wieku 50+
 • W tym  630 osób o niskich kwalifikacjach
 • 900 MMŚP.

Termin realizacji projektu: 22.06.2020 r. – 30.06.2023 r.
Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych: 33 755 702,42 zł
Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich: 28 692 347,05 zł

Grupa docelowa

Grupą docelową w Projekcie są wyłącznie MMŚP mające swoją siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną na terenie WZ oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na tym terenie, w szczególności pracownicy: w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach oraz MMŚP wysokiego wzrostu. Dostęp do Projektu będą mieć w równym stopniu kobiety, mężczyźni i osoby niepełnosprawne. Nikt nie zostanie odrzucony na etapie rekrutacji do Projektu z powodu swojej płci, niepełnosprawności, wyznania, wieku itp.

Na co

Na usługi rozwojowe dostępne na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w tym:

 • szkolenia
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • kursy umiejętności zawodowych
 • doradztwo
 • superwizje
 • coaching
 • mentoring
 • studia podyplomowe
 • projekt zmiany
 • egzaminy
 • usługi e-learningowe

Wielkość dofinansowania

Do 6 000,00 zł  na jeden numer PESEL

Kontakt

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13)
70-205 Szczecin

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
E-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

Strona: http://uslugirozwojowe.zarr.com.pl/